Home | Onze klanten

Onze klanten

Groninger Huis
2021
Momenteel is de visitatie van Groninger Huis in voorbereiding.
Thuisvester
2021
Momenteel is de visitatie van Thuisvester in voorbereiding.
BrabantWonen
2021
Momenteel is de visitatie van BrabantWonen in voorbereiding.
Woonplus Schiedam
2021
Momenteel is de visitatie van Woonplus Schiedam in voorbereiding.
Huurdersplatform Nieuw Elan
2021
Cognitum is momenteel bezig met het uitvoeren van een “visitatie” bij Huurdersplatform Nieuw Elan.
Dynhus
2021
Momenteel is de visitatie van Dynhus in uitvoering.
De Woonschakel
2021
Uit de bestuurlijke reactie van De Woonschakel: “Bestuur en Raad van Commissarissen willen de commissie danken voor de wijze waarop zij – in deze bijzondere periode van COVID-19 – haar werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het rapport biedt voor De Woonschakel mooie aanknopingspunten voor de toekomst”.
Welbions
2021
Uit de bestuurlijke reactie van Welbions: “het visitatierapport geeft ons naast een mooie reflectie ook een waardevolle bevestiging. Een bevestiging dat we het goed doen en het biedt ons aandachtspunten voor wat we nog beter kunnen doen. Deze aandachtspunten nemen we mee in ons nieuwe ondernemingsplan, waarin staat dat we blijven doen wat nodig is voor onze huurder van nu en de huurder in de toekomst. Wij realiseren ons, dat deze mooie prestaties niet mogelijk zijn zonder de inzet van onze medewerkers. Allereerst gaat onze dank dan ook uit naar onze medewerkers die zich met grote betrokkenheid dagelijks inzetten voor onze klanten. Ook de rol van huurdersbelangenvereniging Ookbions willen we benoemen. Zij hebben ons de afgelopen jaren als vaste overlegpartner, met veel inzet en verantwoordelijkheidsgevoel gevolgd. Ookbions is kritisch, opbouwend en heeft niet alleen oog voor de situatie van de sociale huisvesting op dit moment, maar ook die van de toekomst. Dat vraagt veel van hen. Wij gaan er van uit dat zij ons ook de komende jaren op dezelfde kritische wijze voorzien van adviezen en standpunten. Wij danken de leden van de visitatiecommissie voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Ook willen we alle belanghebbenden bedanken voor de tijd die zij hebben vrij gemaakt om met de commissie over onze maatschappelijke prestaties in gesprek te gaan. De prettige, kritische maar ook constructieve manier waarop de visitatie heeft plaatsgevonden geeft ons weer extra energie om onze opgaves waar te maken”.
De Key
2021
Uit de bestuurlijke reactie van De Key:”Tenslotte bedanken we alle betrokkenen bij deze visitatie hartelijk voor hun bijdrage. De visitatiecommissie van Cognitum zorgde voor een vlot en grondig verlopen visitatietraject. Onze speciale dank gaat uit naar onze belanghebbenden: zij namen de tijd en moeite om in alle openheid aan dit visitatietraject deel te nemen. Wethouders en ambtenaren, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen, van de Amsterdamse Federatie en van studentenhuisvesting, collega-corporaties en onze huurdersorganisaties Arcade en bewonerscommissies bedankt voor jullie inbreng en verbeterpunten. Graag werken wij ook de komende periode samen met jullie allen aan onze maatschappelijke opgaven.”
Wonen Limburg
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Wonen Limburg: “Wij willen graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit rapport. Dat zijn de medewerkers van Cognitum, die het onderzoek zeer gedegen uitvoerden en een heldere rapportage opleverden. Maar ook onze partners, huurders en belanghebbenden. En alle medewerkers van Wonen Limburg die direct of indirect hebben bijgedragen aan deze prachtige score. Door ieders talent in te zetten en samen te werken, kunnen wij onze maatschappelijke opgave vervullen.”
Woningbouwvereniging Heerjansdam
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Wbv Heerjansdam: “Na een zorgvuldige selectie hebben het bestuur en de Raad van Commissarissen unaniem besloten om de opdracht aan Cognitum te verstrekken. De samenwerking met Cognitum hebben wij als positief en leerzaam ervaren. Met name het interactieve deel waarbij middels interviews met alle belanghebbenden is gesproken geeft energie en soms ook nieuwe inzichten. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen.”
Stichting Destion
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Destion: “In de afgelopen maanden is alweer de vierde visitatie bij Destion en rechtsvoorgangers uitgevoerd. Deze visitatie is uitgevoerd door Cognitum uit Strijen. De visitatiecommissie die bestond uit de heren Jan van der Moolen (voorzitter) en Stefan Cloudt en mevrouw Evelien van Kranenburg, heeft ondanks de vele beperkingen die de Corona pandemie met zich meebracht, op een prettige, maar ook kritische wijze een zorgvuldige en kwalitatieve visitatie uitgevoerd. De conclusies en scores, maar vooral de aanbevelingen en aandachtspunten, hebben we ons ter harte genomen. Uiteindelijk heeft deze visitatie behalve een goed cijfer (gemiddeld 7,6), opgeleverd wat we wilden weten; doen we de goede dingen en doen we de dingen goed en… wat vinden onze belanghouders hiervan?”
Stichting Wetland Wonen Groep
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Wetland Wonen: “Wetland Wonen heeft de vierjaarlijkse verplichte visitatie over de periode 2016 – 2019 laten uitvoeren door Cognitum. We willen de visitatoren, Jan van der Moolen (voorzitter), Monique Ruimschotel (visitator) en Jan Haagsma (secretaris) danken voor de prettige samenwerking en voor de transparante en pragmatisch wijze waarop de visitatie is uitgevoerd. De uitkomst van de visitatie stemt ons tevreden. We krijgen mooie cijfers en het moedigt ons aan om op de ingeslagen weg voort te gaan, maar het biedt ons tevens handvatten voor verdere verbeteringen en ontwikkeling.”
HW Wonen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van HW Wonen:”De visitatieconnmissie van Cognitum, bestaande uit Jan van der Moolen, Michel de Visser en Evelien van Kranenburg-Haagsma, heeft voor HW Wonen uitvoering gegeven aan het visitatieproces. De transparante en gedegen manier waarop de visitatiecommissie het proces heeft voorbereid en uitgevoerd, hebben we als prettig ervaren. Wij hebben de overtuiging dat de manier van werken door Cognitum, het goed luisteren naar- en verwerken van alle gesprekken en zorgvuldig documenteren, heeft geleid tot een waardevol, herkenbaar en realistisch visitatierapport. Wij zijn ingenomen met de beduidend hogere score ten opzichte van de vorige visitatie. Dit is voor ons een mooie stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Tevens biedt de visitatie duidelijke aanknopingspunten voor verdere verbetering.”
Elkien
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Elkien:”We danken de visitatiecommissie, stakeholders, huurders en medewerkers voor de kritische en constructieve inbreng. We zijn met z’n allen trots op de cijfers in het rapport, maar meer nog op de openheid waarmee het visitatierapport tot stand is gekomen”.
Velison Wonen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Velison Wonen: “Wij bedanken de visitatiecommissie en alle belanghebbenden voor hun inzet. Wij zijn ook verheugd dat belanghebbenden constructief hebben meegewerkt en de moeite hebben genomen om persoonlijk de commissie te woord te staan. De directeur-bestuurder gaat de door de commissie benoemde aanbevelingen in het MT bespreken en van actief voorzien. Deze worden na 6 maanden opnieuw in het MT besproken. Vervolgens wordt de RvC op de hoogte gebracht van de status van deze actief. Wij hebben het proces van de visitatie als prettig en professioneel ervaren. Het visitatierapport zullen wij delen met onze (in- en externe) belanghebbenden, de huurders en de inwoners van de gemeente Velsen en plaatsen het rapport op onze website.”
Plicht Getrouw
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Plicht Getrouw: “Plicht Getrouw is de visitatiecommissie erkentelijk voor haar inspanningen en het geven van een helder beeld van de corporatie. Met deze kennis van de huidige situatie durft Plicht Getrouw zich voortgaand in te spannen om de belangen van de huurders van Plicht Getrouw in Bennekom optimaal te vertegenwoordigen en te bewaken.”
Goed Wonen Gemert
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Goed Wonen Gemert: “We kijken terug op een intensief en waardevol visitatietraject. De uitkomsten beschouwen we als een compliment voor het werk van de afgelopen 4 jaar en een extra ondersteuning om de uitdagingen, kansen en bedreigingen aan te gaan voor de komende jaren, waarbij de feedback uit de visitatie een goede ondersteuning is. Een woord van dank aan onze medewerkers en stakeholders uit het netwerk is op z’n plaats. De gegeven feedback schijnt ook haar licht op onze intensieve samenwerking. Het was een tijdintensief traject waarbij de open en betrokken bijdrage van velen de waarde van de uitkomsten van de visitatie onderstreept. Ook Cognitum willen we graag bedanken. In een goed samenspel hebben we er een mooi visitatietraject van gemaakt. Vooral de wijze waarop we het experiment vorm hebben gegeven was niet alleen lerend maar vooral ook inspirerend en constructief. Dank daarvoor.”
Woningstichting Wittem
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Wonen Wittem: “Allereerst willen wij onze dank uitspreken aan de constructieve manier waarop de visitatie door Cognitum is uitgevoerd. Het uiteindelijk rapport biedt een onafhankelijk inzicht in onze prestaties en geeft naar onze mening een goed beeld van Wonen Wittem en de omgeving waarin zij acteert. Wij herkennen ons in de bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie en zullen deze gebruiken om onze maatschappelijke prestaties nog verder te verbeteren.”
Woonstichting de Zes Kernen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van De Zes Kernen: “We bedanken tevens de visitatiecommissie voor de wijze waarop ze de visitatie hebben uitgevoerd De commissie is erin geslaagd de essentie van onze omgeving waarin wij ons werk doen, te verbinden aan hun oordeel. Dat heeft bijgedragen aan een rapport dat, naast de beoordeling, houvast biedt voor het herkennen en handhaven van de sterke punten. We gaan met veel vertrouwen en onverminderde inzet de komende jaren tegemoet. Dit visitatierapport geeft ons extra motivatie om morgen nog meer maatschappelijke waarde toe te voegen.”
Stichting Voorheen de Bouwvereniging
2020
Uit de bestuurlijke reactie van De Bouwvereniging: “Dit visitatierapport houdt ons een spiegel voor. Het biedt ons een unieke inkijk hoe onze prestaties gewaardeerd worden en hoe anderen ons als organisatie zien. Dank aan Cognitum, het bureau dat deze visitatie heeft uitgevoerd. Dank aan alle partners en medewerkers voor de openheid in de gesprekken. Met de nieuwe inzichten gaan wij onze dienstverlening verbeteren. Zodat wij nog beter in staat zijn om samen met onze partners, de mensen in de gemeente Harlingen ‘Veilig, prettig en gezond wonen aan te bieden!’”
Servatius
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Servatius: “Het gaat goed met Servatius. De visitatiecommissie heeft gezien en gevoeld dat Servatius met inzet en passie een nieuwe fase is ingegaan. Zowel de organisatie als de raad van commissarissen zijn verheugd met de observaties en bevindingen van de visitatiecommissie.”
Woningstichting de Delthe
2020
Uit de bestuurlijke reactie van de Delthe: “Met gepaste trots kijken we naar de beoordeling van de commissie en de belanghouders. In een relatief korte periode is er veel werk verzet en zijn de noodzakelijke stappen gezet om tot het punt te komen waar we nu staan. Er zijn zeker nog extra stappen te zetten om de ingezette lijn verder uit te werken. Daarin zoeken we meer en meer samenwerking met partners omdat de complexiteit van de dossiers dat ook vraagt. In ons onlangs vastgestelde Ondernemingsplan Solide en Slagvaardig 2020- 2023 komen veel van deze punten terug.” Wij danken de belanghouders en collega’s die hebben meegewerkt aan deze visitatie. Ook willen wij de visitatiecommissie dankzeggen voor hun rapportage en werk ten aanzien van deze visitatie. Wij hebben hun prettige en positief kritische houding zeer gewaardeerd. Het geeft ons de nodige aandachtspunten mee en houdt ons scherp
Stichting Huisvesting Vredewold
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Stichting Huisvesting Vredewold: “In het tweede half jaar van 2019 heeft Cognitum het maatschappelijk presteren van Huisvesting Vredewold over de periode 2015 – 2018 in beeld gebracht. We zijn blij met de complimenten die we kregen over de bijdrage die Huisvesting Vredewold heeft geleverd aan de leefbaarheid en goed wonen in ons werkgebied en de positieve waardering van onze belanghouders. Dit ondanks dat er veel is veranderd de afgelopen vier jaar, als gevolg van de ontvlechting met Vredewold Zorg en Welzijn en de periode van verscherpt toezicht.”
Kennemer Wonen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Kennemer Wonen: “Tot slot willen wij alle betrokkenen van dit onderzoek bedanken voor hun medewerking aan deze visitatie. De onderzoekscommissie van Cognitum danken wij voor de kwaliteit van het onderzoek en de gepleegde inspanning om een reëel beeld te verkrijgen van Kennemer Wonen. Wij danken alle belanghebbenden dat zij de tijd hebben genomen voor dit onderzoek en dat zij bereid waren om hun complimenten, maar ook hun aandachtspunten met ons te delen. Het is een mooi resultaat dat ook de komende jaren aandacht en inzet van ons vergt om de goede prestaties te behouden en om tegelijkertijd de aandachtspunten te verbeteren. Een opgave die wij graag aangaan met alle medewerkers, maar uiteraard ook met u als belanghouder”.
Bouwvereniging Huis en Hof Nijmegen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Huis en Hof: “In eerste plaats willen wij de commissie complimenteren met het feit dat zij in korte tijd in staat is gebleken een doorwrocht document op te stellen dat geen inhoudelijk commentaar meer behoeft omdat het bestuur de inhoud geheel onderschrijft”.
Bouwvereniging Onze Woning
2020
Uit de bestuurlijke reactie van BVOW: “Wij willen de visitatiecommissie bedanken voor hun betrokkenheid in de gesprekken en het gehele visitatieproces. Ook willen we onze huurders en andere belanghebbenden bedanken voor hun inzet, tijd en belangstelling.”.
Viverion
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Viverion:”De bevindingen uit het rapport zullen we in het eerste half jaar van 2020 bespreken met degenen die bij deze visitatie betrokken zijn geweest. Omdat we graag willen leren van de visitatie en het als een kans zien om onze bedrijfsvoering te optimaliseren, gaan we de verbeter- en aandachtspunten oppakken en doorvoeren in onze organisatie. We herkennen in het visitatierapport de volgende belangrijkste aanbevelingen: – Het verbeteren van onze klanttevredenheid; – Het verbeteren van onze relatie met de huurdersorganisaties; – Stakeholdermanagement, met aandacht voor de maatschappelijke rol van de RvC en de externe legitimatie. Tot slot danken wij alle belanghebbenden die hebben meegewerkt aan deze visitatie, onze medewerkers die zich ervoor hebben ingespannen en natuurlijk Cognitum voor het uitvoeren van de visitatie”.
SOR Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
2020
Uit de bestuurlijke reactie van SOR: “Trots zijn we op de resultaten van de maatschappelijke visitatie over de periode 2015- 2018. In de afgelopen vier jaar heeft de organisatie, ondanks de beklemming van het herstelplan, een omwenteling doorgemaakt van stenen naar mensen, heeft er een cultuuromslag plaatsgevonden, is de organisatie verder geprofessionaliseerd en is er op financieel vlak vooruitgang geboekt. Hierbij zijn we de huurders en belanghebbenden niet uit het oog verloren en hebben de positie van SOR in het werkveld verder versterkt. De visitatie doet recht aan het functioneren van SOR als categorale corporatie en de omstandigheden waarin SOR zich bevindt”.
Woningstichting Tubbergen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Tubbergen: “In 2019 is een Visitatie uitgevoerd bij Woningstichting Tubbergen. Met plezier en interesse hebben wij de rapportage en gelezen”.
Woningstichting Nieuwkoop
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Nieuwkoop: “WSN dankt Cognitum voor de prettige samenwerking. Zij is gedegen te werk gegaan en was kritisch maar stond ook open voor de dialoog. De contacten waren plezierig. Het hele visitatietraject en het rapport hebben wij ervaren als een waardevolle spiegel voor onze organisatie”.
Woonbron
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonbron:”De hoge cijfers waarmee de visitatiecommissie ons werk van de afgelopen jaren waardeert, stemmen ons uiteraard zeer tevreden. We zijn blij om te zien dat de vorderingen en verbeteringen die we hebben gerealiseerd, herkend worden door de commissie, en bovenal door onze belangenhouders. Tegelijk zijn we ons er zeer van bewust dat er ook in deze visitatie verschillende verbeterpunten worden benoemd. Voor ons zijn deze zeer herkenbaar en we pakken ze met enthousiasme op om verder te verbeteren. De visitatiecommissie geeft ons een groot compliment omdat we een lerende organisatie zijn. Met ons programma continu verbeteren zullen we dan ook invulling geven aan de opgaven die uit de visitatie voortvloeien”.
Woonstichting VechtHorst
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonstichting VechtHorst:”We willen belanghouders, onze medewerkers en anderen die een bijdrage hebben geleverd aan deze visitatie hartelijk danken. We danken de visitatiecommissie voor haar werkzaamheden die hebben geleid tot een visitatierapport met heldere bevindingen waar we graag mee aan de slag gaan. Over het visitatierapport en de hierin genoemde aanbevelingen gaan we de komende periode graag in gesprek met onze belanghebbenden”.
Woningstichting Maasvallei
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Maasvallei:” Maasvallei is verheugd met de goede resultaten van het visitatierapport. Daar hebben alle medewerkers ook hard voor gewerkt de afgelopen vier jaar en dat is een groot compliment waard. Als kleinste van de vier corporaties actief in de gemeente Maastricht hebben we op hoog niveau prestaties geleverd ondanks onze omvang. De visitatiecommissie vindt Maasvallei daadkrachtig, financieel gezond en innovatief. We zijn daarbij een betrouwbare partner voor onze samenwerkingspartners gebleken”.
Stadgenoot
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Stadgenoot:”Stadgenoot, onze naam is onze ambitie. Wij zetten ons als puur Amsterdamse corporatie in om mensen te huisvesten die een steuntje in de rug nodig hebben, voor zo lang en zo ver als nodig. Voor huurders en woningzoekenden. In alle delen van de stad. De onafhankelijke visitatiecommissie van Cognitum onder leiding van de voorzitter Peter Boelhouwer heeft onderzocht hoe we daar in de periode 2015-2018 in zijn geslaagd.”.
Woonstichting Hulst
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonstichting Hulst:”Allereerst willen wij de visitatiecommissie bedanken voor de open visitatie en de prettige samenwerking. Niet alleen hebben wij de gesprekken met de visitatiecommissie gewaardeerd, maar kregen wij dit ook terug van de andere gesprekspartners”.
Brederode Wonen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Brederode Wonen:”De voorbereiding en uitvoering van de visitatie was een flinke klus. De leden van de commissie willen wij bedanken voor de samenwerking en voor hun nieuwsgierigheid en betrokkenheid. We hebben de opstelling van de commissie als open ervaren. De partners die geraadpleegd zijn tijdens de externe raadpleging bedanken wij voor hun bijdragen en reflectie. De spiegel die de visitatie ons voorhoudt, geeft ons aanleiding voor verbeteringen, maar geeft ons ook de bevestiging dat wij op de goede weg zijn”.
Stichting Woonborg
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonborg: “Ik bedank nogmaals de visitatiecommissie én onze partners voor hun bijdrage aan deze visitatie. De feedback stelt ons in staat om te reflecteren, in te zien wat anders en beter kan. Over de uitkomsten van deze visitatie gaan wij graag verder in gesprek met onze partners, zodat we door samenwerking met elkaar de komende jaren nog betere prestaties aan onze huurders kunnen leveren”.
Bouwvereniging Huis en Hof Zuidland
2019
In 2019 heeft Cognitum de visitatie mogen uitvoeren bij Bouwvereniging Huis en Hof, met 22 vhe de kleinste corporatie in ons land.
De Huismeesters
2019
Uit de bestuurlijke reactie van De Huismeesters: “Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan onze visitatie. En in het bijzonder de leden van onze visitatiecommissie. Daarbij bedanken wij alle medewerkers van De Huismeesters die de afgelopen vier jaren hard gewerkt hebben aan het realiseren van onze doelen. Wij zijn blij met de uitkomsten van ons rapport en gaan aan de slag met de verbeterpunten”.
Woonforte
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonforte:”Allereerst onze complimenten voor het voorspoedig verlopen visitatietraject. Wij hebben de samenwerking als heel constructief en prettig ervaren. Wij hebben het rapport ontvangen en met plezier gelezen. Het is helder geschreven en wij herkennen ons in de beschrijving en aanbevelingen”.
Woningstichting Barneveld
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Barneveld: “We willen belanghouders, onze medewerkers en anderen die een bijdrage hebben geleverd aan deze visitatie hartelijk danken. We danken de visitatiecommissie voor haar werkzaamheden, die hebben geleid tot een visitatierapport met heldere bevindingen waar we graag mee aan de slag gaan. Over het visitatierapport en de hierin genoemde aanbevelingen gaan we de komende periode graag in gesprek met onze belanghebbenden”.
Rijswijk Wonen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Rijswijk Wonen: “In 2018 hebben wij zelf breed en diepgaand onderzoek gedaan naar ons eigen functioneren, daaruit conclusies getrokken en vervolgens daarop geacteerd. De resultaten van deze visitatie zijn voor ons daarom zeer herkenbaar. Op de nodige voor ons zeer bekende punten legt de commissie nogmaals terecht de vinger op de zere plek. Daarbij zijn Bestuur en Raad van Commissarissen de commissie erkentelijk voor de wijze waarop deze zich in de door haar geformuleerde ‘bewonderpunten’ bijzonder positief uitlaat over de wijze waarop en de snelheid waarmee Rijswijk Wonen het laatste jaar de weg omhoog heeft gevonden. En de commissie heeft gelijk: we moeten deze weg vervolgen en bestendigen!”
Christelijke Woongroep Marenland
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woongroep Marenland:” De commissie heeft middels een aantal “verwonderpunten” aangegeven waar we onze maatschappelijke opgaven nog beter kunnen vervullen. Het betreft de verdere uitbouw van de prestatieafspraken, het continue informeren van en luisteren naar de huurders (ook als er geen nieuws is), het blijven borgen van de leefbaarheid en de invulling van goed personeelsbeleid. Een prachtige uitdaging voor de medewerkers van Woongroep Marenland en mij om de komende jaren verder aan te werken. Vanaf deze plaats bedank ik de geïnterviewden voor hun bijdrage en constructieve reacties. De leden van de commissie bedank ik voor hun prettige en open wijze waarop zij de visitatie hebben verricht”.
Woningbouwvereniging Bolnes
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woningbouwvereniging Bolnes: “Wij hebben de visitatie positief ervaren en zijn trots op de resultaten. Het rapport is zeer verhelderend en geeft ons inzicht wat er nog te verbeteren valt. Hier gaan wij zeker mee aan de slag”.
SCW Tiel
2019
Uit de bestuurlijke reactie van SCW Tiel: “De visitatiecommissie herkent SCW in het geschetste beeld in de position paper en in de belangwekkende projecten die SCW realiseert. De commissie concludeert dat SCW belangrijk is voor de stad en zich met hart en ziel inzet voor Tiel en haar huurders. Ondanks de beperkte financiële mogelijkheden zijn ambities zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin van maatschappelijk groot belang. In de ogen van de commissie is SCW echter te bescheiden in het bekend maken en vieren van die successen. Wij herkennen dit ook en laten vanaf heden meer zien wat we doen in onder meer in gesprekken met onze belanghouders, het bewonersblad, op onze website, Linkedin en Facebook. Maar ook intern zetten we meer in op meer vieren en delen”.
Woningstichting Het Grootslag
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Het Grootslag: “Wij bedanken ook de leden van de visitatiecommissie van Cognitum (de heren van der Moolen en Cloudt en mevrouw Van Kranenburg) voor de zorgvuldige en weloverwogen manier waarop zij de visitatie hebben uitgevoerd. Ik ben ze erkentelijk voor hun deskundige, kritische en constructieve wijze van werken”.
Wooncompagnie
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Wooncompagnie: “Met plezier en waardering hebben we het visitatierapport over de periode 2014-2018 doorgenomen. Veel herkenning bij de beschrijving van Wooncompagnie, veel waardering voor wat de medewerkers hebben gepresteerd, en gepaste trots bij de cijfers die daar uit voortvloeien”.
Woonpunt
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonpunt:” Cognitum danken we hartelijk voor de zeer prettige samenwerking. De visitatie verliep voorspoedig en de open en constructief-kritische houding van de commissie stelden wij buitengewoon op prijs. De aanbevelingen uit de visitatie zijn herkenbaar. We trekken daaruit lessen voor de toekomst”.
Woningstichting De Voorzorg
2019
Uit de bestuurlijke reactie van De Voorzorg: “Laat ik beginnen met te stellen dat het visitatieproces op een professionele en respectvolle wijze is uitgevoerd door Cognitum. De samenwerking was goed, de kritiekpunten opbouwend. Ik ben van mening dat het rapport een getrouw beeld weergeeft over de wijze waarop De Voorzorg toentertijd in de wereld stond”.
Mozaïek Wonen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Mozaïek Wonen: “Eind 2018 heeft Mozaïek Wonen zich voor de derde maal laten visiteren. Een onafhankelijke commissie van deskundige onderzoekt dan ons functioneren. We kijken met veel plezier terug op het visitatietraject; het heeft ons goede inzichten opgeleverd hoe de interne- en externe belanghouders naar Mozaïek Wonen kijken en hoe zij ons prestaties waarderen. We hebben dit keer bewust gekozen voor een bredere visitatie dan strikt vereist is. Het visitatiebureau Cognitum maakte het mogelijk om aanvullend op de normale visitatiemethodiek met enkele experimenten mee te doen. Tijdens deze visitatie is daarom niet alleen gekeken naar de opvattingen van de belanghouders over de prestaties van Mozaïek Wonen en de mate van invloed op het beleid, maar ook naar ons reputaties, het functioneren van het netwerk waarin Mozaïek Wonen actief is en enkele cultuuraspecten”.
Woningstichting Weststellingwerf
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Weststellingwerf: “Wij danken de commissie voor de verrichte werkzaamheden en de oplevering van het eindrapport. Evenzeer bedanken we de belanghouders die op enigerlei wijze in dit proces betrokken zijn geweest en input voor het eindproduct hebben geleverd. En ‘last but not least’, dank aan de interne projectleider, voor het vele verzette werk, en aan andere leidinggevenden en medewerkers die een bijdrage aan deze visitatie hebben geleverd”.
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen: “Wij hebben niettemin waardering voor de zorgvuldige en grondige wijze waarop de commissie met de aangereikte documentatie en de gesprekken met de belanghouders is omgegaan. Het overleg met de commissie hebben wij als plezierig en waardevol ervaren”.
Elan Wonen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Elan Wonen: “Het visitatieteam van Elan Wonen heeft gedurende een periode van enkele maanden met het team van Cognitum samengewerkt. Er zijn diverse sessies geweest met Cognitum, het team, het Managementteam, de directeur – bestuurder en de RvC zowel apart als gezamenlijk. Elan Wonen kijkt terug op een plezierige en open samenwerking en dankt hen die aan dit rapport hebben bijgedragen”.
Rhiant
2018
Uit de bestuurlijke reactie van Rhiant: “We danken de commissie voor de intensieve wijze waarop zij Rhiant hebben gevisiteerd op een wijze die bij Rhiant past. Scherp, kritisch en constructief met respect voor de menselijke maat. Maar ook de relativerende humor heeft niet ontbroken. Hartelijk dank daarvoor.”
deltaWonen
2018
Uit de bestuurlijke reactie van deltaWonen: “Na een intensieve voorbereiding vanuit de organisatie en een prettig visitatietraject hebben we met gezonde spanning uitgekeken naar het visitatierapport. We zijn trots op het behaalde resultaat!”
Stichting De Leeuw van Putten
2018
Uit de bestuurlijke reactie van De Leeuw van Putten: “De Leeuw van Putten bedankt de visitatiecommissie voor haar werk, inzet en de gesprekken die zij heeft gevoerd voor het uitvoeren van de visitatie over de periode 2014-2017. We zijn blij dat de commissie goede waardering heeft voor die taken die wij als onze belangrijkste kerntaken zien.”
Stichting Leystromen
2018
Uit de bestuurlijke reactie van Leystromen: “Deze woorden van de visitatiecommissie beschouwen we als een mooi compliment. Toen Cognitum voorafgaand aan de visitatie vroeg wat we als het belangrijkste resultaat daarvan zagen, was ons antwoord: inzicht of ook onze omgeving de resultaten van de medio 2013 ingezette nieuwe koers ervaart en de opgaven / ambities waaraan we hard gewerkt hebben, herkent. De resultaten van deze visitatie laten zien dat we daarin zeker geslaagd zijn.”
Woningbouwstichting De Gemeenschap
2018
Uit de bestuurlijke reactie van Woningbouwstichting De Gemeenschap: “Wij hebben deze visitatie ervaren als een goede spiegel. We zien scherp wat we goed doen en waaraan we moeten werken. Op deze plaats bedanken we dan ook al onze stakeholders, zowel bewoners als collega’s en andere samenwerkingspartners voor hun inzet om samen met ons dit resultaat te behalen maar ook voor hun bereidheid om bij te dragen aan deze visitatie. Zonder kritische partners kunnen wij onszelf niet verbeteren. Daarom is ieders inzet zeer waardevol. De visitatiecommissie danken wij voor de prettige en efficiënte samenwerking waardoor het visitatieproces soepel kon worden doorlopen. De oprechte aandacht voor de organisatie die De Gemeenschap is, wordt gewaardeerd. Met hetzelfde enthousiasme als voor de visitatie maar met meer nadruk op dat wat aandacht behoeft, werken wij verder aan onze missie: Samen met onze partners zorgen voor een prettig, duurzaam en betaalbaar thuis in Nijmegen.”
Woningbouwvereniging Utrecht
2019
Uit de bestuurlijke reactie van WBV Utrecht: “We danken u voor de rapportage. We zullen de gesignaleerde bewonderpunten koesteren en aandacht geven aan de geschetste verbeterpunten.”
Stichting Heuvelrug Wonen
2018
Uit de bestuurlijke reactie van Heuvelrug Wonen: “De samenwerking met Cognitum was heel prettig. Cognitum verplaatst zich in de betrokkenen en in de organisatie. De leden van de visitatiecommissie zijn empathisch en sensitief. Hierdoor ontstond een samenwerking, waarin het een echt leertraject is geworden. Door deze positieve ervaring, leeft het visitatietraject breed in de organisatie. We gaan met de leer- en verbeterpunten aan de slag! We bedanken Cognitum voor deze positieve visitatie-ervaring. Bedankt voor de spiegel die ons is voorgehouden en de bewoners- en verwonderpunten die jullie ons hebben meegegeven.”
Plavei
2018
Uit de bestuurdelijke reactie van Plavei: “We danken alle betrokkenen bij deze visitatie voor de geleverde bijdrage. In de eerste plaats onze huurders. Zij voerden met de visitatiecommissie het ‘goede’ gesprek over ons presteren, dat ons inzichten geeft. Onze belanghouders bedanken we voor hun openheid en bereidheid tot het delen van hun ervaringen met de visitatiecommissie. De visitatiecommissie leverde ons na een constructieve samenwerking herkenbare aanbevelingen waar we volop mee aan de slag kunnen, onze dank daarvoor. In het bijzonder bedanken we tenslotte onze medewerkers. Dagelijks zetten zij zich met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel in voor onze huurders. We zijn blij dat hun tomeloze inzet in het visitatierapport wordt (h)erkend. Samen blijven we ook de komende jaren de schouders zetten onder het verwezenlijken van onze ambities en de realisatie van onze opgaven.”
Pré Wonen
2018
Uit de bestuurlijke reactie van Préwonen: “Het rapport heeft maar weer eens aangetoond dat het zinvol is om terug te kijken en de tijd te nemen om samen met onze partners de geleverde prestaties op hun waarde te schatten. Daarvoor danken we de visitatiecommissie. Dat doen we ook voor de prettige manier waarop ze hun scherpe analyses op ons wisten over te brengen. Dank ook voor de aandachtspunten die het rapport heeft opgeleverd. Deze zullen op afzienbare tijd onderwerp van gesprek zijn met raad van commissarissen en zeker ook met huurders en andere belanghebbenden. Dank tot slot aan de medewerkers van Pré Wonen wiens inspanningen en inzet geleid hebben tot deze positieve beoordeling van onze maatschappelijke prestaties. Het hele visitatietraject heeft ons informatie en energie gegeven om de komende jaren onverminderd en met al onze talenten de ambities van Pré Wonen hoog te houden én waar te maken.”
Reggewoon
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Reggewoon: “Reggewoon ziet terug op een goed verlopen visitatietraject. Wij kijken terug op een prettige en zorgvuldige manier waarop de visitatiecommissie het proces heeft doorlopen.”
Woonpartners Midden-Holland
2018
Noordwijkse Woningstichting
2018
.
Rhenam Wonen
2018
WoonInvest
2018
Woningstichting Leusden
2017
Fideswonen
2017
De Woonschakel
2017
Omnivera GWZ
2017
TBV Wonen
2017
Woningbouwstichting Samenwerking
2017
Kleurrijk Wonen
2016
Wonen Delden
2016
Wonen Limburg
2016
.
Wonen Noordwest Friesland
2016
.
Woonservice Meander
2015
WBV Arnemuiden
2015
De Zes Kernen
2015
Woonstichting Tubbergen
2015
Woonpartners
2015
Groen Wonen Vlist
2015
Lekstede Wonen
2015
.
Waardwonen
2016
Wonen Wittem
2016
IJsseldal Wonen
2016
Servatius
2015

Wat anderen zeggen

“Het oordeel van de visitatiecommissie raakt ons in het hart. Onze koers wordt erkend”

– Karin Verdooren, Algemeen Directeur-Bestuurder De Key

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, lees meer over onze cookie voorwaarden