https://alexaedmon.com/ forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. https://watcheswear.com/ with 100% quality. exact replica watches. high quality rolex replications for sale is absolutely qualified to compare with the masterpiece of palace-level art.. highest quality and absolutely https://www.montrerepliques.com. divine skillfullness is definitely the center valuation of repliki zegark贸w for sale. who sells the best replica watches are the best qulity online. excellent cheap replica rolex under $60 extra attractive. excellent cheap https://www.func-watches.com under $60 extra attractive. how to spot a www.watchesj.com. luxury https://www.loanwatches.com/ effortless to perform and uncomplicated to go through. the best skill with hands and fingers, imagination plus intellect is actually a element of reddit https://www.winewatches.com/. high quality luxury https://www.directorywatches.com/ for men and women. https://www.3gomegawatches.com/ with aaa quality at our fake watch store from china. welcome to omega replica watches shop online. https://www.computertagheuer.com/ mostly use multi-piece structure manufacturing case. https://www.showhublot.com forum demands upon continuously discovering. cheap https://www.petswatches.com/ includes indispensable factors of advanced watchmaking in future: individuation, security, full service, elegant craft and perfect technology. a new loantagheuer online.
Home | Onze klanten

Onze klanten

Woondiensten Aarwoude
2023
De visitatie van Woondiensten Aarwoude is momenteel in uitvoering.
Woonbedrijf
2023
De visitatie van Woonbedrijf is momenteel in uitvoering.
Area Wonen
2023
De visitatie van Area Wonen is momenteel in uitvoering.
De Goede Woning
2023
De visitatie van De Goede Woning is momenteel in uitvoering
Goed Wonen Gemert
2023
De visitatie van Goed Wonen uit Gemert is momenteel in uitvoering.
Uwoon
2023
De visitatie van Uwoon is momenteel in uitvoering.
Wold en Waard
2023
De visitatie van Wold en Waard is momenteel in uitvoering.
Goedestede
2023
Cognitum mag in 2023 de visitatie uitvoeren voor Goedestede.
Woningstichting Nieuwkoop
2023
De visitatie van Woningstichting Nieuwkoop is momenteel in uitvoering.
Woningstichting Het Grootslag
2023
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Het Grootslag: “We kijken terug op een goed verlopen visitatietraject. wij bedanken de leden van de visitatiecommissie, Jan van der Moolen, Stefan Cloudt en Monique Ruimschotel voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid.”
Woonwaarts
2023
Uit de bestuurlijke reactie van Woonwaarts:”We danken de visitatiecommissie voor de prettige samenwerking, de waardevolle aanbevelingen en de aandachtspunten. De rapportage is helder en prettig leesbaar verwoord. De uitkomsten zijn herkenbaar. Het rapport helpt om onze missie en visie verder vorm te geven en uit te dragen.”
Woonstichting Hulst
2023
Uit de bestuurlijke reactie van Woonstichting Hulst: “Iedere vier jaar laat Woonstichting Hulst zich visiteren. In de periode mei-juli zijn wij gevisiteerd door Cognitum, waarbij onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties zijn beoordeeld. De visitatiecommissie heeft zich een beeld gevormd door het bestuderen van stukken, een flink aantal interviews met intern en extern betrokkenen en een schouw van het bezit van de Woonstichting Hulst. In het visitatierapport zijn de oordelen en aanbevelingen opgenomen.”
Woningbouwvereniging St. Willibrordus
2023
De visitatie van Woningbouwvereniging St. Willibrordus is momenteel in uitvoering.
Veluwonen
2023
De visitatie van Veluwonen is momenteel in uitvoering.
Thús Wonen
2023
Uit de bestuurlijke reactie van Thús Wonen: “We zijn zeer tevreden over de resultaten op de prestatievelden. We presteren naar behoren. De commissie stelt dat de solide organisatie waar veiligheid en rust gecombineerd met een cultuur van “doe maar gewoon en dat is al gek genoeg” hiervoor het belangrijke fundament is geweest. Dit is voor ons erg herkenbaar en we zien dit dan ook als belangrijke sterktes van Thús Wonen die we graag willen behouden. Naast de verantwoording, de spiegel en de blik van buiten geeft het rapport ons waardevolle inzichten en bevindingen voor de toekomst. De toekomst die we ingaan met een nieuwe bestuurder en met een nieuw ondernemingsplan.”
Sité Woondiensten
2023
De visitatie van Sité Woondiensten is momenteel in uitvoering.
Maasvallei
2023
De visitatie van Maasvallei is momenteel in uitvoering.
Laurentius
2023
Uit de bestuurlijke reactie van Laurentius: “We bedanken alle betrokkenen die een bijdrage leverden aan deze visitatie. Alle lof voor de visitatiecommissie, samenwerkingspartners, bewoners en collega’s voor hun bijdrage en inzet. De organisatie waardeert dit enorm.”
De Zes Kernen
2023
De visitatie van De Zes Kernen is momenteel in uitvoering
Bouwvereniging Huis en Hof
2023
De visitatie van Bouwvereniging Huis en Hof is momenteel in uitvoering.
Stichting Clavis
2023
De visitatie van Clavis is momenteel in uitvoering.
Bergopwaarts
2023
De visitatie van Bergopwaarts is momenteel in uitvoering.
Reggewoon
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Reggewoon:”Het visitatierapport geeft ons naast een mooie reflectie ook een waardevolle bevestiging. Namelijk dat we het goed doen. Ook zijn er aandachtspunten die ons helpen in de verdere ontwikkeling. Deze aandachtspunten nemen we mee de komende vier jaar waarin we blijven doen wat nodig is voor de huurder van nu en de huurder in de toekomst. We gaan alles in het werk stellen om ook bij de volgende visitatie de mooie prestaties te herhalen. We kijken terug op een goed verlopen visitatietraject. Wij bedanken de leden van de visitatiecommissie voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Ook bedanken we alle stakeholders voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt om met de commissie over onze maatschappelijke prestaties in gesprek te gaan. De prettige, kritische maar ook constructieve manier waarop zij hebben meegewerkt aan deze visitatie maakt dat we de samenwerking graag voortzetten. Manon Westra en Margrietha Griever bedanken we voor de goede organisatie van dit project. En niet te vergeten onze medewerkers, OR, MT en RVC bedanken wij voor hun bijdrage. Want dankzij hun inzet, kwaliteiten en betrokkenheid bij onze huurders hebben we de afgelopen vier jaar een mooie prestatie geleverd!”
Nijestee
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Nijestee: “Het visitatierapport van Cognitum lezen wij als een groot compliment voor het werk wat wij doen en voor onze organisatie. Het is mooi om te zien dat er vrijwel geen verschil zit tussen het beeld en de ervaringen van partners/stakeholders en dat van onszelf: de eensgezindheid over de gezamenlijke inzet is groot”. “Wij danken de commissie voor het heldere rapport en nemen de aanbevelingen ter harte”.
Woonpalet
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Woonpalet: “De maatschappelijke visitatie houdt ons een spiegel voor en helpt ons om te toetsen waar het beter kan en onze koers verder aan te scherpen. We hebben er daarom bewust voor gekozen om bij deze visitatie een brede groep van ervaren en deskundige belanghebbenden te betrekken en een uitgebreide enquête te hanteren. Het visitatieproces is dankzij de inzet van alle betrokken mensen en partijen soepel verlopen en heeft geleid tot een rapport waar wij trots op zijn en waar we ons goed in herkennen.”
Thius
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Thius: “Met waardering hebben wij kennis genomen van het Visitatierapport 2018 – 2021. Dat betreft zowel de conclusies, de inhoud als de totstandkoming van de rapportage. Wij spreken langs deze weg onze dank uit naar alle externe partners die hun input hebben geleverd, naar de Thiusorganisatie die informatie heeft aangedragen, de visitatiecommissie en het ondersteunend bureau Cognitum.”
SSH&
2022
Uit de bestuurlijke reactie van SSH&: “Wij danken de visitatiecommissie voor de goed toepasbare aanbevelingen, overwegingen en aandachtspunten. Wij herkennen en erkennen de uitkomsten van de visitatie en deze helpen ons om ons werk nog beter te doen. Wij kijken met een positief gevoel terug op de visitatie. Het traject is prettig en leerzaam verlopen. Wij danken Cognitum voor hun oprechte interesse in onze organisatie en onze jonge doelgroep en de plezierige en constructieve samenwerking. Tevens danken wij onze bewoners en andere belanghebbenden voor hun betrokkenheid en bijdrage aan deze visitatie. Mede door hun inzet ligt er een rapport dat ons waardevolle input levert voor de toekomst die wij samen met ze gaan vormgeven. Dit is een goede basis om voor de mid-term review de balans op te maken. Wat zijn onze sterke kanten en wat verbeterpunten. Waar liggen kansen en waar risico’s. Tot slot gaat onze dank uit naar de medewerkers van SSH& die deze uitstekende resultaten hebben neergezet. Samen houden we dit vast voor de studenten van nu en die van de toekomst!”
Ressort Wonen
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Ressort Wonen: “De inhoud van dit visitatierapport stimuleert ons. Veel gaat goed én morgen kan het soms nog wat beter. Het inspireert ons dat huurders, partners en betrokken collega’s bereid zijn ons de spiegel voor te houden. Heel hartelijk dank voor jullie openheid en opbouwende kritieken! De kwaliteit van proces en beoordeling om tot dit visitatierapport te komen, is de verdienste van de visitatiecommissie van Cognitum. Heel veel dank daarvoor.”
Pré Wonen
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Pré Wonen: “het visitatierapport laat zien dat Pré Wonen staat als een huis. Daar ben ik super trots op, dat hebben we samen voor elkaar gekregen. De wil om het beter te doen, heb ik altijd ervaren binnen de organisatie, dat zit in het DNA van Pré Wonen.” “Ik dank de visitatiecommissie voor een helder en positief rapport en ik dank iedereen die daar zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd.”
Plavei
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Plavei:”‘Plavei, een sociaal betrokken corporatie die daadkracht met innovativiteit combineert’ luidt de bevinding van de visitatiecommissie over de jaren 2019-2022. We zijn dankbaar voor deze mooie reflectie en waardevolle bevestiging. En wát mogen we wederom trots zijn op de uitkomsten! Voor Plavei is het visitatierapport een mooi resultaat dat een positieve ontwikkeling laat zien ten opzichte van de vorige visitatie. Ontvingen we in 2018, vlak na de fusie, nog het motiverende compliment van een corporatie ‘mét power en visie’, blijkt vier jaar later dat we dit hebben vastgehouden. En er zelfs een schepje bovenop hebben gedaan; op alle onderdelen scoren we hoger dan bij de laatste visitatie.”
Christelijke Woningstichting Patrimonium
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Patrimonium: “De waardering die uit het rapport spreekt voor ons als organisatie en de werkzaamheden die we verrichten voor de volkshuisvesting in de stad maken dat we met vertrouwen ook vooruit kunnen kijken en de verdere vervolgstappen kunnen nemen.”
Maasdelta Groep
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Maasdelta: “We kijken met een trots gevoel terug op de afgelopen vier jaar. We kijken ook met vertrouwen vooruit, met onze ogen open voor onze omgeving en continu lerend. Daarbij danken we onze samenwerkingspartners, belanghouders, medewerkers en Cognitum. We blijven onszelf de komende jaren verbeteren.”
Lek en Waard Wonen
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Lek en Waard Wonen: “Lek en Waard Wonen vindt dat de visitatie op een prettige wijze is verlopen. Ondanks de bestuurswissel, zowel binnen Lek en Waard Wonen als binnen de gemeente, is de hele visitatie op een goede en persoonlijke manier uitgevoerd. Wij zijn blij dat we de visitatiecommissie een goed beeld hebben kunnen geven van wat wij als Lek en Waard Wonen doen en hebben bereikt. Dit alles heeft geresulteerd in dit mooie rapport”.
Havensteder
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Havensteder: “De aandachtspunten en verbeterpunten helpen ons om ons prachtige werk nog beter te doen, in een goede balans tussen ‘running’ en ‘changing’ the business. Gelukkig stelt het rapport ons niet voor verrassingen maar versterkt het de richting die we als organisatie hebben gekozen. Ook de visitatiecommissie van Cognitum bedanken we voor de prettige samenwerking. We zijn trots op dit resultaat, het geeft ons extra energie om te werken aan de uitdagingen waar we voor staan. Samen geven we thuis!”
Woonkracht10
2022
De visitatie van Woonkracht10 is afgerond, het rapport wordt binnenkort gepubliceerd.
Vryleve
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Vryleve: “Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit visitatietraject, in het bijzonder de visitatiecommissie en onze belanghebbenden. Dankzij hen hebben we een document ontvangen, die ons kan helpen om ons werk nog beter uit te voeren”.
Beter Wonen
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Beter Wonen:”Onze dank maar ook zeker onze waardering gaat uit naar de leden van de visitatiecommissie. Zij hebben een mooi rapport opgeleverd dat zorgvuldig tot stand is gekomen en waar we trots op zijn. We kijken terug op een hele plezierige samenwerking en constateren dat de commissie, met name door de prettige wijze waarop ze de gesprekken gevoerd hebben, veel zinvolle informatie heeft opgehaald. De commissie gaf ons terug dat de gesprekken consistent waren en in alle openheid gevoerd zijn. Mede daardoor hechten wij nog meer waarde aan dit rapport”.
Rhenam Wonen
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Rhenam Wonen: “Wij danken de visitatiecommissie en onze belanghouders voor de oprechte interesse die zij hebben getoond in onze organisatie. Het heeft zich vertaald in een visitatierapport waar wij ons goed in herkennen”.
Mitros
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Mitros:”De visitatiecommissie heeft een visitatierapport opgeleverd waarin Mitros wordt getypeerd als een corporatie die met haar werk de juiste bijdrage wil leveren aan het oplossen van de grote woonvraagstukken in haar werkgebied. Mitros is nuchter, zakelijk, ambitieus, open en eerlijk en zet de huurder op één. Mitros is blij met de beelden die uit het rapport naar voren komen. Wij zijn blij dat de commissie heeft gezien dat de aanbevelingen uit de vorige visitatie goed zijn opgepakt. Er is veel geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming, de aanpak van leefbaarheid in de wijken en de kwaliteit van de dienstverlening”.
Vincio Wonen
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Vincio Wonen: “We hebben er bewust voor gekozen om deze visitatie opnieuw uit te laten voeren door het bureau dat ook reeds 4 jaar geleden de visitatie uitvoerde voor De Voorzorg. De organisatie heeft immers grote sprongen gemaakt sindsdien. We zijn blij dat dit ook duidelijk zichtbaar is geworden voor de visitatiecommissie”.
Mooiland
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Mooiland: “Al met al levert het visitatierapport een herkenbaar beeld op. Er is veel om positief over te zijn en het rapport maakt tegelijk inzichtelijk waar Mooiland nog verder kan verbeteren. Veel van de aandachtspunten die de visitatiecommissie signaleert hangen samen met het nadrukkelijker verleggen van de focus naar het kerngebied en het maatschappelijk domein”.
Leystromen
2022
Uit de bestuurlijke reactie van Leystromen: “Belangrijker nog dan het behaalde gemiddelde eindcijfer (7,5) is voor ons de constatering in het rapport dat Leystromen door de belanghebbenden gekenschetst wordt als “open, toegankelijk, betrokken en benaderbaar”. Dit beschouwen we als een mooi compliment. Goed om te zien is ook de door de commissie herkende verschuiving van vooral vastgoed en financieel georiënteerd naar een meer maatschappelijke oriëntatie waarbij klanten en stakeholders centraal staan. Belangrijker is nog dat ook voor onze belanghebbenden deze verschuiving zichtbaar is en onderschreven wordt. Positief is de waardering voor en het vertrouwen van de visitatiecommissie in de manier waarop we aan die omslag invulling gegeven hebben en nog gaan geven. Met name door te kiezen voor het gedachtegoed van het Rijnlands denken en de daarbij behorende resultaatverantwoordelijke teams”.
Groninger Huis
2021
Uit de bestuurlijke reactie van Groninger Huis: “Ik bedank ook de leden van de visitatiecommissie van Cognitum, mevrouw Ruimschotel en de heren van der Moolen en Ten Doeschate, voor de positief-kritische en constructieve manier waarop zij de visitatie hebben uitgevoerd. Ook de inzet van mevrouw Van Kranenburg heeft op een positieve manier bijgedragen aan een goed verloop van het gehele proces”.
Thuisvester
2021
Uit de bestuurlijke reactie van Thuisvester: “Met plezier en waardering hebben we het visitatierapport over de periode 2017 – 2020 doorgenomen. Er is veel herkenning bij de beschrijving van Thuisvester, veel waardering voor wat de medewerkers hebben gepresteerd, en gepaste trots bij de cijfers die daar uit voortvloeien. Het visitatierapport geeft ons een mooie reflectie als ook een waardevolle bevestiging”.
BrabantWonen
2021
Uit de bestuurlijke reactie van BrabantWonen “We hebben niet alleen achteruit gekeken. We hebben gesproken over de vraagstukken van deze tijd. Dat is formeel geen onderdeel van het visitatietraject. Maar wel mooi en inspirerend. De passie voor de volkshuisvesting is wat ons bindt. We hebben betekenisvol werk, een grote en mooie maatschappelijke opdracht. Het voelt fijn als onze inzet wordt gezien en gewaardeerd. Dank voor de complimenten. De commissie schetst in haar SWOT-analyse als bedreiging dat we te bescheiden zijn over onze rol en positie. We werken op dit moment aan het beter zichtbaar maken van wat we doen, realiseren. Toch zit het teveel in mijn aard om ook deze ‘bedreiging’ als een compliment te zien. Ik dank de commissie voor haar inzet, de prettige samenwerking, voor de gesprekken tijdens onze wandeling in de wijken en voor haar adviezen”.
Woonplus Schiedam
2021
Uit de bestuurlijke reactie van Woonplus: “Het visitatierapport dat Cognitum voor Woonplus Schiedam heeft opgesteld kwam tot stand in een bijzondere periode. Er werd conform de systematiek teruggekeken naar de voorgaandejaren, maar dat gebeurde terwijl Woonplus zelf qua strategie, én organisatorisch, de bakens stevig aan het verzetten was. Dat is goed terug te lezen in het rapport. Wij zijn de commissie uiteraard dankbaar voor al het goede werk, maar vooral ook voor het feit dat met grote aandacht naar de gewijzigde koers is gekeken. Dat doet voor ons gevoel recht aan de fase waarin wij ons bevinden en de inspanningen die we al hebben geleverd”.
Huurdersplatform Nieuw Elan
2021
Cognitum is momenteel bezig met het uitvoeren van een “visitatie” bij Huurdersplatform Nieuw Elan.
Dynhus
2021
Uit de bestuurlijke reactie van Dynhus: “Cognitum verdient een compliment voor de wijze waarop zij de visitatie hebben afgenomen. Voor alle partijen die hebben meegewerkt was het afnemen van de visitatie in deze pandemie niet altijd makkelijk. De visitatiecommissie heeft haar werk voornamelijk op afstand en digitaal gedaan. Zij hebben een rapport opgeleverd waar wij ons in kunnen vinden en mee aan de slag kunnen”.
De Woonschakel
2021
Uit de bestuurlijke reactie van De Woonschakel: “Bestuur en Raad van Commissarissen willen de commissie danken voor de wijze waarop zij – in deze bijzondere periode van COVID-19 – haar werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het rapport biedt voor De Woonschakel mooie aanknopingspunten voor de toekomst”.
Welbions
2021
Uit de bestuurlijke reactie van Welbions: “het visitatierapport geeft ons naast een mooie reflectie ook een waardevolle bevestiging. Een bevestiging dat we het goed doen en het biedt ons aandachtspunten voor wat we nog beter kunnen doen. Deze aandachtspunten nemen we mee in ons nieuwe ondernemingsplan, waarin staat dat we blijven doen wat nodig is voor onze huurder van nu en de huurder in de toekomst. Wij realiseren ons, dat deze mooie prestaties niet mogelijk zijn zonder de inzet van onze medewerkers. Allereerst gaat onze dank dan ook uit naar onze medewerkers die zich met grote betrokkenheid dagelijks inzetten voor onze klanten. Ook de rol van huurdersbelangenvereniging Ookbions willen we benoemen. Zij hebben ons de afgelopen jaren als vaste overlegpartner, met veel inzet en verantwoordelijkheidsgevoel gevolgd. Ookbions is kritisch, opbouwend en heeft niet alleen oog voor de situatie van de sociale huisvesting op dit moment, maar ook die van de toekomst. Dat vraagt veel van hen. Wij gaan er van uit dat zij ons ook de komende jaren op dezelfde kritische wijze voorzien van adviezen en standpunten. Wij danken de leden van de visitatiecommissie voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid. Ook willen we alle belanghebbenden bedanken voor de tijd die zij hebben vrij gemaakt om met de commissie over onze maatschappelijke prestaties in gesprek te gaan. De prettige, kritische maar ook constructieve manier waarop de visitatie heeft plaatsgevonden geeft ons weer extra energie om onze opgaves waar te maken”.
De Key
2021
Uit de bestuurlijke reactie van De Key:”Tenslotte bedanken we alle betrokkenen bij deze visitatie hartelijk voor hun bijdrage. De visitatiecommissie van Cognitum zorgde voor een vlot en grondig verlopen visitatietraject. Onze speciale dank gaat uit naar onze belanghebbenden: zij namen de tijd en moeite om in alle openheid aan dit visitatietraject deel te nemen. Wethouders en ambtenaren, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen, van de Amsterdamse Federatie en van studentenhuisvesting, collega-corporaties en onze huurdersorganisaties Arcade en bewonerscommissies bedankt voor jullie inbreng en verbeterpunten. Graag werken wij ook de komende periode samen met jullie allen aan onze maatschappelijke opgaven.”
Wonen Limburg
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Wonen Limburg: “Wij willen graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit rapport. Dat zijn de medewerkers van Cognitum, die het onderzoek zeer gedegen uitvoerden en een heldere rapportage opleverden. Maar ook onze partners, huurders en belanghebbenden. En alle medewerkers van Wonen Limburg die direct of indirect hebben bijgedragen aan deze prachtige score. Door ieders talent in te zetten en samen te werken, kunnen wij onze maatschappelijke opgave vervullen.”
Woningbouwvereniging Heerjansdam
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Wbv Heerjansdam: “Na een zorgvuldige selectie hebben het bestuur en de Raad van Commissarissen unaniem besloten om de opdracht aan Cognitum te verstrekken. De samenwerking met Cognitum hebben wij als positief en leerzaam ervaren. Met name het interactieve deel waarbij middels interviews met alle belanghebbenden is gesproken geeft energie en soms ook nieuwe inzichten. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen.”
Stichting Destion
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Destion: “In de afgelopen maanden is alweer de vierde visitatie bij Destion en rechtsvoorgangers uitgevoerd. Deze visitatie is uitgevoerd door Cognitum uit Strijen. De visitatiecommissie die bestond uit de heren Jan van der Moolen (voorzitter) en Stefan Cloudt en mevrouw Evelien van Kranenburg, heeft ondanks de vele beperkingen die de Corona pandemie met zich meebracht, op een prettige, maar ook kritische wijze een zorgvuldige en kwalitatieve visitatie uitgevoerd. De conclusies en scores, maar vooral de aanbevelingen en aandachtspunten, hebben we ons ter harte genomen. Uiteindelijk heeft deze visitatie behalve een goed cijfer (gemiddeld 7,6), opgeleverd wat we wilden weten; doen we de goede dingen en doen we de dingen goed en… wat vinden onze belanghouders hiervan?”
Stichting Wetland Wonen Groep
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Wetland Wonen: “Wetland Wonen heeft de vierjaarlijkse verplichte visitatie over de periode 2016 – 2019 laten uitvoeren door Cognitum. We willen de visitatoren, Jan van der Moolen (voorzitter), Monique Ruimschotel (visitator) en Jan Haagsma (secretaris) danken voor de prettige samenwerking en voor de transparante en pragmatisch wijze waarop de visitatie is uitgevoerd. De uitkomst van de visitatie stemt ons tevreden. We krijgen mooie cijfers en het moedigt ons aan om op de ingeslagen weg voort te gaan, maar het biedt ons tevens handvatten voor verdere verbeteringen en ontwikkeling.”
HW Wonen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van HW Wonen:”De visitatieconnmissie van Cognitum, bestaande uit Jan van der Moolen, Michel de Visser en Evelien van Kranenburg-Haagsma, heeft voor HW Wonen uitvoering gegeven aan het visitatieproces. De transparante en gedegen manier waarop de visitatiecommissie het proces heeft voorbereid en uitgevoerd, hebben we als prettig ervaren. Wij hebben de overtuiging dat de manier van werken door Cognitum, het goed luisteren naar- en verwerken van alle gesprekken en zorgvuldig documenteren, heeft geleid tot een waardevol, herkenbaar en realistisch visitatierapport. Wij zijn ingenomen met de beduidend hogere score ten opzichte van de vorige visitatie. Dit is voor ons een mooie stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Tevens biedt de visitatie duidelijke aanknopingspunten voor verdere verbetering.”
Elkien
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Elkien:”We danken de visitatiecommissie, stakeholders, huurders en medewerkers voor de kritische en constructieve inbreng. We zijn met z’n allen trots op de cijfers in het rapport, maar meer nog op de openheid waarmee het visitatierapport tot stand is gekomen”.
Velison Wonen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Velison Wonen: “Wij bedanken de visitatiecommissie en alle belanghebbenden voor hun inzet. Wij zijn ook verheugd dat belanghebbenden constructief hebben meegewerkt en de moeite hebben genomen om persoonlijk de commissie te woord te staan. De directeur-bestuurder gaat de door de commissie benoemde aanbevelingen in het MT bespreken en van actief voorzien. Deze worden na 6 maanden opnieuw in het MT besproken. Vervolgens wordt de RvC op de hoogte gebracht van de status van deze actief. Wij hebben het proces van de visitatie als prettig en professioneel ervaren. Het visitatierapport zullen wij delen met onze (in- en externe) belanghebbenden, de huurders en de inwoners van de gemeente Velsen en plaatsen het rapport op onze website.”
Plicht Getrouw
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Plicht Getrouw: “Plicht Getrouw is de visitatiecommissie erkentelijk voor haar inspanningen en het geven van een helder beeld van de corporatie. Met deze kennis van de huidige situatie durft Plicht Getrouw zich voortgaand in te spannen om de belangen van de huurders van Plicht Getrouw in Bennekom optimaal te vertegenwoordigen en te bewaken.”
Goed Wonen Gemert
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Goed Wonen Gemert: “We kijken terug op een intensief en waardevol visitatietraject. De uitkomsten beschouwen we als een compliment voor het werk van de afgelopen 4 jaar en een extra ondersteuning om de uitdagingen, kansen en bedreigingen aan te gaan voor de komende jaren, waarbij de feedback uit de visitatie een goede ondersteuning is. Een woord van dank aan onze medewerkers en stakeholders uit het netwerk is op z’n plaats. De gegeven feedback schijnt ook haar licht op onze intensieve samenwerking. Het was een tijdintensief traject waarbij de open en betrokken bijdrage van velen de waarde van de uitkomsten van de visitatie onderstreept. Ook Cognitum willen we graag bedanken. In een goed samenspel hebben we er een mooi visitatietraject van gemaakt. Vooral de wijze waarop we het experiment vorm hebben gegeven was niet alleen lerend maar vooral ook inspirerend en constructief. Dank daarvoor.”
Woningstichting Wittem
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Wonen Wittem: “Allereerst willen wij onze dank uitspreken aan de constructieve manier waarop de visitatie door Cognitum is uitgevoerd. Het uiteindelijk rapport biedt een onafhankelijk inzicht in onze prestaties en geeft naar onze mening een goed beeld van Wonen Wittem en de omgeving waarin zij acteert. Wij herkennen ons in de bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie en zullen deze gebruiken om onze maatschappelijke prestaties nog verder te verbeteren.”
Woonstichting de Zes Kernen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van De Zes Kernen: “We bedanken tevens de visitatiecommissie voor de wijze waarop ze de visitatie hebben uitgevoerd De commissie is erin geslaagd de essentie van onze omgeving waarin wij ons werk doen, te verbinden aan hun oordeel. Dat heeft bijgedragen aan een rapport dat, naast de beoordeling, houvast biedt voor het herkennen en handhaven van de sterke punten. We gaan met veel vertrouwen en onverminderde inzet de komende jaren tegemoet. Dit visitatierapport geeft ons extra motivatie om morgen nog meer maatschappelijke waarde toe te voegen.”
Stichting Voorheen de Bouwvereniging
2020
Uit de bestuurlijke reactie van De Bouwvereniging: “Dit visitatierapport houdt ons een spiegel voor. Het biedt ons een unieke inkijk hoe onze prestaties gewaardeerd worden en hoe anderen ons als organisatie zien. Dank aan Cognitum, het bureau dat deze visitatie heeft uitgevoerd. Dank aan alle partners en medewerkers voor de openheid in de gesprekken. Met de nieuwe inzichten gaan wij onze dienstverlening verbeteren. Zodat wij nog beter in staat zijn om samen met onze partners, de mensen in de gemeente Harlingen ‘Veilig, prettig en gezond wonen aan te bieden!’”
Servatius
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Servatius: “Het gaat goed met Servatius. De visitatiecommissie heeft gezien en gevoeld dat Servatius met inzet en passie een nieuwe fase is ingegaan. Zowel de organisatie als de raad van commissarissen zijn verheugd met de observaties en bevindingen van de visitatiecommissie.”
Woningstichting de Delthe
2020
Uit de bestuurlijke reactie van de Delthe: “Met gepaste trots kijken we naar de beoordeling van de commissie en de belanghouders. In een relatief korte periode is er veel werk verzet en zijn de noodzakelijke stappen gezet om tot het punt te komen waar we nu staan. Er zijn zeker nog extra stappen te zetten om de ingezette lijn verder uit te werken. Daarin zoeken we meer en meer samenwerking met partners omdat de complexiteit van de dossiers dat ook vraagt. In ons onlangs vastgestelde Ondernemingsplan Solide en Slagvaardig 2020- 2023 komen veel van deze punten terug.” Wij danken de belanghouders en collega’s die hebben meegewerkt aan deze visitatie. Ook willen wij de visitatiecommissie dankzeggen voor hun rapportage en werk ten aanzien van deze visitatie. Wij hebben hun prettige en positief kritische houding zeer gewaardeerd. Het geeft ons de nodige aandachtspunten mee en houdt ons scherp
Stichting Huisvesting Vredewold
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Stichting Huisvesting Vredewold: “In het tweede half jaar van 2019 heeft Cognitum het maatschappelijk presteren van Huisvesting Vredewold over de periode 2015 – 2018 in beeld gebracht. We zijn blij met de complimenten die we kregen over de bijdrage die Huisvesting Vredewold heeft geleverd aan de leefbaarheid en goed wonen in ons werkgebied en de positieve waardering van onze belanghouders. Dit ondanks dat er veel is veranderd de afgelopen vier jaar, als gevolg van de ontvlechting met Vredewold Zorg en Welzijn en de periode van verscherpt toezicht.”
Kennemer Wonen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Kennemer Wonen: “Tot slot willen wij alle betrokkenen van dit onderzoek bedanken voor hun medewerking aan deze visitatie. De onderzoekscommissie van Cognitum danken wij voor de kwaliteit van het onderzoek en de gepleegde inspanning om een reëel beeld te verkrijgen van Kennemer Wonen. Wij danken alle belanghebbenden dat zij de tijd hebben genomen voor dit onderzoek en dat zij bereid waren om hun complimenten, maar ook hun aandachtspunten met ons te delen. Het is een mooi resultaat dat ook de komende jaren aandacht en inzet van ons vergt om de goede prestaties te behouden en om tegelijkertijd de aandachtspunten te verbeteren. Een opgave die wij graag aangaan met alle medewerkers, maar uiteraard ook met u als belanghouder”.
Bouwvereniging Huis en Hof Nijmegen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Huis en Hof: “In eerste plaats willen wij de commissie complimenteren met het feit dat zij in korte tijd in staat is gebleken een doorwrocht document op te stellen dat geen inhoudelijk commentaar meer behoeft omdat het bestuur de inhoud geheel onderschrijft”.
Bouwvereniging Onze Woning
2020
Uit de bestuurlijke reactie van BVOW: “Wij willen de visitatiecommissie bedanken voor hun betrokkenheid in de gesprekken en het gehele visitatieproces. Ook willen we onze huurders en andere belanghebbenden bedanken voor hun inzet, tijd en belangstelling.”.
Viverion
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Viverion:”De bevindingen uit het rapport zullen we in het eerste half jaar van 2020 bespreken met degenen die bij deze visitatie betrokken zijn geweest. Omdat we graag willen leren van de visitatie en het als een kans zien om onze bedrijfsvoering te optimaliseren, gaan we de verbeter- en aandachtspunten oppakken en doorvoeren in onze organisatie. We herkennen in het visitatierapport de volgende belangrijkste aanbevelingen: – Het verbeteren van onze klanttevredenheid; – Het verbeteren van onze relatie met de huurdersorganisaties; – Stakeholdermanagement, met aandacht voor de maatschappelijke rol van de RvC en de externe legitimatie. Tot slot danken wij alle belanghebbenden die hebben meegewerkt aan deze visitatie, onze medewerkers die zich ervoor hebben ingespannen en natuurlijk Cognitum voor het uitvoeren van de visitatie”.
SOR Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
2020
Uit de bestuurlijke reactie van SOR: “Trots zijn we op de resultaten van de maatschappelijke visitatie over de periode 2015- 2018. In de afgelopen vier jaar heeft de organisatie, ondanks de beklemming van het herstelplan, een omwenteling doorgemaakt van stenen naar mensen, heeft er een cultuuromslag plaatsgevonden, is de organisatie verder geprofessionaliseerd en is er op financieel vlak vooruitgang geboekt. Hierbij zijn we de huurders en belanghebbenden niet uit het oog verloren en hebben de positie van SOR in het werkveld verder versterkt. De visitatie doet recht aan het functioneren van SOR als categorale corporatie en de omstandigheden waarin SOR zich bevindt”.
Woningstichting Tubbergen
2020
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Tubbergen: “In 2019 is een Visitatie uitgevoerd bij Woningstichting Tubbergen. Met plezier en interesse hebben wij de rapportage en gelezen”.
Woningstichting Nieuwkoop
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Nieuwkoop: “WSN dankt Cognitum voor de prettige samenwerking. Zij is gedegen te werk gegaan en was kritisch maar stond ook open voor de dialoog. De contacten waren plezierig. Het hele visitatietraject en het rapport hebben wij ervaren als een waardevolle spiegel voor onze organisatie”.
Woonbron
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonbron:”De hoge cijfers waarmee de visitatiecommissie ons werk van de afgelopen jaren waardeert, stemmen ons uiteraard zeer tevreden. We zijn blij om te zien dat de vorderingen en verbeteringen die we hebben gerealiseerd, herkend worden door de commissie, en bovenal door onze belangenhouders. Tegelijk zijn we ons er zeer van bewust dat er ook in deze visitatie verschillende verbeterpunten worden benoemd. Voor ons zijn deze zeer herkenbaar en we pakken ze met enthousiasme op om verder te verbeteren. De visitatiecommissie geeft ons een groot compliment omdat we een lerende organisatie zijn. Met ons programma continu verbeteren zullen we dan ook invulling geven aan de opgaven die uit de visitatie voortvloeien”.
Woonstichting VechtHorst
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonstichting VechtHorst:”We willen belanghouders, onze medewerkers en anderen die een bijdrage hebben geleverd aan deze visitatie hartelijk danken. We danken de visitatiecommissie voor haar werkzaamheden die hebben geleid tot een visitatierapport met heldere bevindingen waar we graag mee aan de slag gaan. Over het visitatierapport en de hierin genoemde aanbevelingen gaan we de komende periode graag in gesprek met onze belanghebbenden”.
Woningstichting Maasvallei
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Maasvallei:” Maasvallei is verheugd met de goede resultaten van het visitatierapport. Daar hebben alle medewerkers ook hard voor gewerkt de afgelopen vier jaar en dat is een groot compliment waard. Als kleinste van de vier corporaties actief in de gemeente Maastricht hebben we op hoog niveau prestaties geleverd ondanks onze omvang. De visitatiecommissie vindt Maasvallei daadkrachtig, financieel gezond en innovatief. We zijn daarbij een betrouwbare partner voor onze samenwerkingspartners gebleken”.
Stadgenoot
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Stadgenoot:”Stadgenoot, onze naam is onze ambitie. Wij zetten ons als puur Amsterdamse corporatie in om mensen te huisvesten die een steuntje in de rug nodig hebben, voor zo lang en zo ver als nodig. Voor huurders en woningzoekenden. In alle delen van de stad. De onafhankelijke visitatiecommissie van Cognitum onder leiding van de voorzitter Peter Boelhouwer heeft onderzocht hoe we daar in de periode 2015-2018 in zijn geslaagd.”.
Woonstichting Hulst
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonstichting Hulst:”Allereerst willen wij de visitatiecommissie bedanken voor de open visitatie en de prettige samenwerking. Niet alleen hebben wij de gesprekken met de visitatiecommissie gewaardeerd, maar kregen wij dit ook terug van de andere gesprekspartners”.
Brederode Wonen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Brederode Wonen:”De voorbereiding en uitvoering van de visitatie was een flinke klus. De leden van de commissie willen wij bedanken voor de samenwerking en voor hun nieuwsgierigheid en betrokkenheid. We hebben de opstelling van de commissie als open ervaren. De partners die geraadpleegd zijn tijdens de externe raadpleging bedanken wij voor hun bijdragen en reflectie. De spiegel die de visitatie ons voorhoudt, geeft ons aanleiding voor verbeteringen, maar geeft ons ook de bevestiging dat wij op de goede weg zijn”.
Stichting Woonborg
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonborg: “Ik bedank nogmaals de visitatiecommissie én onze partners voor hun bijdrage aan deze visitatie. De feedback stelt ons in staat om te reflecteren, in te zien wat anders en beter kan. Over de uitkomsten van deze visitatie gaan wij graag verder in gesprek met onze partners, zodat we door samenwerking met elkaar de komende jaren nog betere prestaties aan onze huurders kunnen leveren”.
Bouwvereniging Huis en Hof Zuidland
2019
In 2019 heeft Cognitum de visitatie mogen uitvoeren bij Bouwvereniging Huis en Hof, met 22 vhe de kleinste corporatie in ons land.
De Huismeesters
2019
Uit de bestuurlijke reactie van De Huismeesters: “Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan onze visitatie. En in het bijzonder de leden van onze visitatiecommissie. Daarbij bedanken wij alle medewerkers van De Huismeesters die de afgelopen vier jaren hard gewerkt hebben aan het realiseren van onze doelen. Wij zijn blij met de uitkomsten van ons rapport en gaan aan de slag met de verbeterpunten”.
Woonforte
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonforte:”Allereerst onze complimenten voor het voorspoedig verlopen visitatietraject. Wij hebben de samenwerking als heel constructief en prettig ervaren. Wij hebben het rapport ontvangen en met plezier gelezen. Het is helder geschreven en wij herkennen ons in de beschrijving en aanbevelingen”.
Woningstichting Barneveld
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Barneveld: “We willen belanghouders, onze medewerkers en anderen die een bijdrage hebben geleverd aan deze visitatie hartelijk danken. We danken de visitatiecommissie voor haar werkzaamheden, die hebben geleid tot een visitatierapport met heldere bevindingen waar we graag mee aan de slag gaan. Over het visitatierapport en de hierin genoemde aanbevelingen gaan we de komende periode graag in gesprek met onze belanghebbenden”.
Rijswijk Wonen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Rijswijk Wonen: “In 2018 hebben wij zelf breed en diepgaand onderzoek gedaan naar ons eigen functioneren, daaruit conclusies getrokken en vervolgens daarop geacteerd. De resultaten van deze visitatie zijn voor ons daarom zeer herkenbaar. Op de nodige voor ons zeer bekende punten legt de commissie nogmaals terecht de vinger op de zere plek. Daarbij zijn Bestuur en Raad van Commissarissen de commissie erkentelijk voor de wijze waarop deze zich in de door haar geformuleerde ‘bewonderpunten’ bijzonder positief uitlaat over de wijze waarop en de snelheid waarmee Rijswijk Wonen het laatste jaar de weg omhoog heeft gevonden. En de commissie heeft gelijk: we moeten deze weg vervolgen en bestendigen!”
Christelijke Woongroep Marenland
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woongroep Marenland:” De commissie heeft middels een aantal “verwonderpunten” aangegeven waar we onze maatschappelijke opgaven nog beter kunnen vervullen. Het betreft de verdere uitbouw van de prestatieafspraken, het continue informeren van en luisteren naar de huurders (ook als er geen nieuws is), het blijven borgen van de leefbaarheid en de invulling van goed personeelsbeleid. Een prachtige uitdaging voor de medewerkers van Woongroep Marenland en mij om de komende jaren verder aan te werken. Vanaf deze plaats bedank ik de geïnterviewden voor hun bijdrage en constructieve reacties. De leden van de commissie bedank ik voor hun prettige en open wijze waarop zij de visitatie hebben verricht”.
Woningbouwvereniging Bolnes
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woningbouwvereniging Bolnes: “Wij hebben de visitatie positief ervaren en zijn trots op de resultaten. Het rapport is zeer verhelderend en geeft ons inzicht wat er nog te verbeteren valt. Hier gaan wij zeker mee aan de slag”.
SCW Tiel
2019
Uit de bestuurlijke reactie van SCW Tiel: “De visitatiecommissie herkent SCW in het geschetste beeld in de position paper en in de belangwekkende projecten die SCW realiseert. De commissie concludeert dat SCW belangrijk is voor de stad en zich met hart en ziel inzet voor Tiel en haar huurders. Ondanks de beperkte financiële mogelijkheden zijn ambities zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin van maatschappelijk groot belang. In de ogen van de commissie is SCW echter te bescheiden in het bekend maken en vieren van die successen. Wij herkennen dit ook en laten vanaf heden meer zien wat we doen in onder meer in gesprekken met onze belanghouders, het bewonersblad, op onze website, Linkedin en Facebook. Maar ook intern zetten we meer in op meer vieren en delen”.
Woningstichting Het Grootslag
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Het Grootslag: “Wij bedanken ook de leden van de visitatiecommissie van Cognitum (de heren van der Moolen en Cloudt en mevrouw Van Kranenburg) voor de zorgvuldige en weloverwogen manier waarop zij de visitatie hebben uitgevoerd. Ik ben ze erkentelijk voor hun deskundige, kritische en constructieve wijze van werken”.
Wooncompagnie
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Wooncompagnie: “Met plezier en waardering hebben we het visitatierapport over de periode 2014-2018 doorgenomen. Veel herkenning bij de beschrijving van Wooncompagnie, veel waardering voor wat de medewerkers hebben gepresteerd, en gepaste trots bij de cijfers die daar uit voortvloeien”.
Woonpunt
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woonpunt:” Cognitum danken we hartelijk voor de zeer prettige samenwerking. De visitatie verliep voorspoedig en de open en constructief-kritische houding van de commissie stelden wij buitengewoon op prijs. De aanbevelingen uit de visitatie zijn herkenbaar. We trekken daaruit lessen voor de toekomst”.
Woningstichting De Voorzorg
2019
Uit de bestuurlijke reactie van De Voorzorg: “Laat ik beginnen met te stellen dat het visitatieproces op een professionele en respectvolle wijze is uitgevoerd door Cognitum. De samenwerking was goed, de kritiekpunten opbouwend. Ik ben van mening dat het rapport een getrouw beeld weergeeft over de wijze waarop De Voorzorg toentertijd in de wereld stond”.
Mozaïek Wonen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Mozaïek Wonen: “Eind 2018 heeft Mozaïek Wonen zich voor de derde maal laten visiteren. Een onafhankelijke commissie van deskundige onderzoekt dan ons functioneren. We kijken met veel plezier terug op het visitatietraject; het heeft ons goede inzichten opgeleverd hoe de interne- en externe belanghouders naar Mozaïek Wonen kijken en hoe zij ons prestaties waarderen. We hebben dit keer bewust gekozen voor een bredere visitatie dan strikt vereist is. Het visitatiebureau Cognitum maakte het mogelijk om aanvullend op de normale visitatiemethodiek met enkele experimenten mee te doen. Tijdens deze visitatie is daarom niet alleen gekeken naar de opvattingen van de belanghouders over de prestaties van Mozaïek Wonen en de mate van invloed op het beleid, maar ook naar ons reputaties, het functioneren van het netwerk waarin Mozaïek Wonen actief is en enkele cultuuraspecten”.
Woningstichting Weststellingwerf
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woningstichting Weststellingwerf: “Wij danken de commissie voor de verrichte werkzaamheden en de oplevering van het eindrapport. Evenzeer bedanken we de belanghouders die op enigerlei wijze in dit proces betrokken zijn geweest en input voor het eindproduct hebben geleverd. En ‘last but not least’, dank aan de interne projectleider, voor het vele verzette werk, en aan andere leidinggevenden en medewerkers die een bijdrage aan deze visitatie hebben geleverd”.
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen: “Wij hebben niettemin waardering voor de zorgvuldige en grondige wijze waarop de commissie met de aangereikte documentatie en de gesprekken met de belanghouders is omgegaan. Het overleg met de commissie hebben wij als plezierig en waardevol ervaren”.
Elan Wonen
2019
Uit de bestuurlijke reactie van Elan Wonen: “Het visitatieteam van Elan Wonen heeft gedurende een periode van enkele maanden met het team van Cognitum samengewerkt. Er zijn diverse sessies geweest met Cognitum, het team, het Managementteam, de directeur – bestuurder en de RvC zowel apart als gezamenlijk. Elan Wonen kijkt terug op een plezierige en open samenwerking en dankt hen die aan dit rapport hebben bijgedragen”.
Rhiant
2018
Uit de bestuurlijke reactie van Rhiant: “We danken de commissie voor de intensieve wijze waarop zij Rhiant hebben gevisiteerd op een wijze die bij Rhiant past. Scherp, kritisch en constructief met respect voor de menselijke maat. Maar ook de relativerende humor heeft niet ontbroken. Hartelijk dank daarvoor.”
deltaWonen
2018
Uit de bestuurlijke reactie van deltaWonen: “Na een intensieve voorbereiding vanuit de organisatie en een prettig visitatietraject hebben we met gezonde spanning uitgekeken naar het visitatierapport. We zijn trots op het behaalde resultaat!”
Stichting De Leeuw van Putten
2018
Uit de bestuurlijke reactie van De Leeuw van Putten: “De Leeuw van Putten bedankt de visitatiecommissie voor haar werk, inzet en de gesprekken die zij heeft gevoerd voor het uitvoeren van de visitatie over de periode 2014-2017. We zijn blij dat de commissie goede waardering heeft voor die taken die wij als onze belangrijkste kerntaken zien.”
Stichting Leystromen
2018
Uit de bestuurlijke reactie van Leystromen: “Deze woorden van de visitatiecommissie beschouwen we als een mooi compliment. Toen Cognitum voorafgaand aan de visitatie vroeg wat we als het belangrijkste resultaat daarvan zagen, was ons antwoord: inzicht of ook onze omgeving de resultaten van de medio 2013 ingezette nieuwe koers ervaart en de opgaven / ambities waaraan we hard gewerkt hebben, herkent. De resultaten van deze visitatie laten zien dat we daarin zeker geslaagd zijn.”

Wat anderen zeggen

“Het oordeel van de visitatiecommissie raakt ons in het hart. Onze koers wordt erkend”

– Karin Verdooren, Algemeen Directeur-Bestuurder De Key

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, lees meer over onze cookie voorwaarden