Home | Over ons

Over ons

Ruime ervaring in visitaties

Cognitum heeft een jarenlange ervaring met het doen van visitaties. Zij wordt gewaardeerd om haar aanpak en kwaliteit van zowel procesgang als rapportages. Cognitum is in 20. ontstaan uit het voortzetten van de activiteiten van Resources Global Professionals en een deel van de visitatoren van KWH die zich aan Cognitum hebben verbonden nadat KWH met visiteren was gestopt. Directie, voorzitters, secretarissen en visitatoren van Cognitum hebben allen zeer ruime ervaring met visiteren, audits en verschillende kwaliteitssystemen. Maar zij voelen zich bovenal ook betrokken bij de sociale huisvesting en hun organisaties in ons land.

Naast de ervaring in de corporatiesector heeft Cognitum ruime ervaring met visitatiestelsels in andere sectoren. Dit verschaft Cognitum de kennis en ervaring om visitaties af te stemmen op de specifieke situatie en wensen van haar klanten. Uiteraard steeds binnen de door de SVWN voorgeschreven visitatiemethodiek.

Verantwoording maatschappelijke prestaties

Visitatie is een instrument voor het afleggen van verantwoording over maatschappelijke prestaties door woningcorporaties. Daarnaast biedt dit instrument een spiegelfunctie voor bestuurders en toezichthouders, die de inzichten, verkregen uit de visitatie, kunnen gebruiken om daarvan te leren en verbeteringen aan te brengen. Dit alles in het kader van een verantwoord woningbeheer door en ontwikkeling van woningcorporaties in Nederland. Met als duurzame ambitie: behoud van eigentijdse kwalitatief goede en betaalbare woon- en leefomgevingen.

Een visitatie met meerwaarde

Cognitum ziet een visitatie niet als een examen dat eens in de vier jaar moet worden afgelegd. Visitaties zijn pas echt zinvol als ze hun plek hebben in de ontwikkeling en het verbeteren van organisaties. Het team van Cognitum beschikt over zeer ruime ervaring in vraagstukken van leren en verbeteren van en binnen organisaties en (strategische) veranderprocessen. Aan deze ervaring wordt ruime kennis en ervaring met de belangrijke thema’s voor corporaties, zoals zorg, leefbaarheid, duurzaamheid, governance en financieel beleid, toegevoegd. De visitatiecommissie wordt in overleg met de corporatie samengesteld op basis van die verschillen in kennis en ervaring. Dit alles stelt Cognitum in staat om daadwerkelijk een visitatie uit te voeren die meerwaarde oplevert met als doel het bieden van een scherp en onafhankelijk beeld van het reilen en zeilen van uw corporatie. Waarbij de diepgang ruime aanknopingspunten biedt voor bestuurders en toezichthouders voor leren en verbeteren. Wij staan altijd open voor wensen vanuit uw organisatie. Samen met u bespreken we op welke manier wij deze kunnen integreren in de visitatie.

Visitatieperiode 2015-2018

“In het rapport komen een aantal verbeter- en aandachtspunten naar voren, Daar gaan wij de komende tijd actief mee aan de slag.

Vanuit Stadgenoot herkennen we ons in het rapport en de bevindingen.”

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, lees meer over onze cookie voorwaarden